Şantiye Şefi Sorumluluk Sigortası

Şantiye Şefi Sorumluluk Sigortası

Şantiye şefliği, 16 12 2010 tarih, 27787 sayılı resmi gazete ile yayınlanıp yürürlüğe giren yönetmelik ile ihdas edilmiş bir müessesedir.

Yönetmeliğin 10. Maddesi aşağıda olup, görev ve sorumluluklar tanımlanmıştır.

MADDE 10 – (1) Şantiye şefinin, yapım işinin uzmanlık alanına uygun olmak üzere mimar, mühendis veya bunlara ilişkin teknik öğretmen veya tekniker olması şarttır.

(2) Şantiye şefi; yapım işinin konusu, niteliği, büyüklüğü, imalâtın özel ihtisas gerektirip gerektirmediği de gözetilerek belirlenir.

(3) 5 inci maddenin ikinci fıkrasındaki yapılar hariç, yapı ruhsatına tabi tüm yapılarda şantiye şefi bulundurulması zorunludur.

(4) Yapı müteahhidi, bu maddedeki şartları haiz olması halinde şantiye şefliğini üstlenebilir. Bu durumda ayrıca şantiye şefi bulundurma şartı aranmaz.

(5) Şantiye şefi, görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemez ve bu Yönetmelikte belirtilen toplam m2 sınırları aşılmamak kaydıyla aynı anda en fazla beş ayrı yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilir.

(6) Şantiye şefi, yapı müteahhidi adına, yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmakla sorumludur.

(7) Şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılmasından sorumludur.

(8) Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin aldırılması yetkisine sahiptir. Bu yetkinin yapı müteahhidi tarafından kullandırılmaması halinde şantiye şefi sorumlu tutulamaz.

(9) Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve kusurları, öneri ve önlemleri belirlemek, yapı müteahhidine rapor etmek ve şantiyede görev alan ilgili kişilere bildirmekle yükümlüdür. Raporda yer alan hususların yerine getirilmemesinden yapı müteahhidi sorumludur.

(10) Şantiye şefinin yapım işine dair görevi, yapı ruhsatının alınmasından itibaren başlayıp yapı kullanma izin belgesinin alınması ile son bulur.

(11) Şantiye şefi görev aldığı yapım işine dair yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesini imzalamakla yükümlüdür.

(12) Spor tesisleri, sinema, tiyatro, konser salonu, kongre merkezi, müze, eğitim kurumu, yurt, sağlık tesisi, haberleşme ve ulaşım tesisleri, itfaiye, karakol, kışla, cezaevi, enerji üretim ve dağıtım tesisleri, kuleler, ayaklı su depoları, hangar yapıları ile palplanşlı, kazıklı, ankrajlı iksa yapıları ve kazıları, Bakanlıkça belirlenen mimarlık hizmetlerine esas yapı sınıflarından ondördüncü fıkrada sayılanların dışındaki yapılarda ve kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan yapılarda, binanın kullanım amacına uygun olarak mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurulması zorunludur.

(13) Mimar veya mühendis unvanlı şantiye şeflerinin aynı anda üslenebileceği işlerin toplamı 30.000m2 yi geçemez. Ancak yapım işinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olması halinde 30.000m2 yi geçmeme şartı aranmaz.

(14) Onikinci fıkradaki yapılar hariç olmak üzere, Bakanlıkça belirlenen mimarlık hizmetlerine esas yapı sınıflarından birinci, ikinci ve üçüncü sınıf yapılar ve bodrumları ile birlikte toplam beş katı ve yapı inşaat alanı 2000m2 yi geçmeyen yapılarda teknik öğretmenler, 1500m2 yi geçmeyen yapılarda ise teknikerler meslek alanlarına uygun olarak şantiye şefliğini üstlenebilir.

(15) Mühendis, mimar ve teknik öğretmen unvanlı teknik personelin şantiye şefi olarak görev yaptığı 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesi kapsamında yer alan inşaat ve tesisat işlerinde, şantiye şeflerinin iş güvenliğizmanlığı belgesine haiz olması zorunludur

Ayrıca, İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun Hükmünde kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (T.C. Resmi Gazete, 5940, 09 12 2009)

“İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulanması bakımından işveren sayılır”

“Yapı müteahhidi ve onu temsilen görevlendirilen şantiye şefi, yapım işlerindeki kusurlardan dolayı müteselsilen sorumludur”

Hükmü ile, Şantiye şeflerinin görev sorumlulukları yönetmeliğin haricinde başka kanunlar ile sabit kılınmıştır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu şantiye şefini iş sağlığı ve güvenliği açısında işveren kabul etmektedir. Bu durum şantiye şefini kanunun ve ilgili mevzuatın tüm gerekliliklerinden sorumlu tutmakta, uygulamada herhangi bir aksaklık veya eksiklik belirlediği zaman bunları müteahhide

ve işçilere yazılı olarak belirtme zorunluluğu getirmektedir. Aksi takdirde herhangi bir kaza

anında şantiye şefi kazanın sonucuna göre Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre taksirle adam yaralama/öldürme suçundan yargılanıp, ek olarak kazazedenin ailesine maddi/manevi tazminat ödemek zorunda kalabilmektedir.

Türk Ceza Kanunu., 2004. T.C. Resmi Gazete,

25611, 12 Ekim 2004

Bu duruma , Yargıtay hukuk Genel Kurulu 15 04 2015 tarihli, Esas: 2013/4-1706 Karar:2015/1205 Kararı net bir örnek olacaktır. Hukuk Genel Kurul kararı olması hasebiyle de, tartışmalara son nokta konulmuştur.

Böyle etkin, yasal olarak zorunlu hatta yönetmelik 10. Madde 15. Bent hükmü gereği 01 01 2020 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanlığı görevini de tapacak olan Şantiye şefleri Mutlaka Mesleki Sorumluluk teminatı ile sigorta şemsiyesi altına girmek zorundadırlar.

Böyle etkin ve bağımsız bir meslek erbabı, yapı müteahhidince yaptırılan (yaptırılması zorunlu dahi olmayan) All Risk poliçesinde şayet dahil edilmişse işveren sorumluluk teminatı kapsamında korunmalarını düşünmek, birçok açıdan yetersiz, anlamsız ve iradesiz bir durumdur.

Velhasıl şantiye şefliği yapan veya yapmak isteyen Mimar ve Mühendisler, kendi iradeleri ile kendilerince belirlenen teminatlar kadar ve kendi adlarına Mesleki sorumluluk poliçesi yaptırmaları gerekmektedir.

Daha detaylı bilgi için bizlerle irtibat kurabilirsiniz.


Şantiye Şefi Sorumluluk Sigortası
Şantiye Şefi Sorumluluk Sigortası

Bize Ulaşın